Klassifikasjonssystem

Hensikt
I utgangspunktet er klassifikasjon beregnet på biblioteker. Hensikten med klassifikasjon er å bringe bøker og lesere sammen. Idealet er at alle lesere bør kunne finne den informasjon, inspirasjon eller glede de har behov for, og at bibliotekenes ressurser blir benyttet maksimalt. Klassifikasjon gjør samlingene lettere tilgjengelig for brukerne ved å ordne biblioteksmaterialet systematisk etter emne, samle verker som har felles trekk og skille dem fra andre som ikke har disse.

Innenfor klassifikasjon kan man dele informasjonen etter bruk, men det mest alminnelige er å dele inn etter fag. Informasjon om f.eks. historie settes sammen og skilles fra f.eks. geografi. Innenfor hvert fag kan en finere inndeling taes i bruk, f.eks. historie skilles fra jordansk historie.

Deweys Desimalklassifikasjonssystem
Decimal Classification ble laget av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey (1851-1931). Det ble utarbeidet i 1873 for biblioteket ved Amhurst College, Massachusetts, og utkom første gang anonymt i 1876 under tittelen A classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library. Denne første utgaven var på i alt 42 sider. Senere er det med jevne mellomrom kommet nye, utvidede og reviderte utgaver.

I USA er Decimal Classification Editorial Policy Committee ansvarlig for forbedringer og ajourføringer av tabellene i nært samarbeid med en gruppe klassifikatorer ved Library of Congress.

Struktur
Ikke noe prinsipp er mer grunnleggende en dette: ordningen er i Dewey etter fag, ikke etter emne. Det betyr at et emne som regel ikke bare har én plass i systemet. Ekteskap har f.eks. etiske, religiøse, sosiologiske, rettslige og eventuelt andre aspekter. Kristne morallover klassifiseres i 241 (i faget religion), etiske aspekter i 173 (i faget etikk), sosiologiske aspekter i 306.8 (i faget sosiologi) og rettsregler i 346.016 ( i faget rettsvitenskap).

Registerets oppgave blir å vise forskjellige aspekter ved et emne, og det er bare gjennom registeret det er mulig å få en oversikt over innfallsvinkelene.

Dewey deler alt i 10 hovedklasser nummerert fra 0-9, og disse klassene dekker hele kunnskapsuniverset.

De 10 hovedklassene er:

 • 000 Generelle skrifter
 • 100 Filosofi og beslektede fagområder
 • 200 Religion
 • 300 Samfunnsvitenskapene
 • 400 Språk og språkvitenskap
 • 500 Naturvitenskap/Matematikk
 • 600 Anvendt vitenskap
 • 700 Kunst
 • 800 Litteratur
 • 900 Geografi og historie og deres helpevitenskap

Det første sifferet angir hovedklassen. Selv om listen ovenfor viser 3 siffer er det bare det første sifferet som er meningsbærende. Nullene er kun tilføyd fordi alle klassenumre skal ha minst 3 sifre.

Hver av disse hovedklassene er delt inn i 10 underavdelinger også nummerert fra 0-9 og her er 2 sifre meningsbærende. Hver av disse underavdelingene kan igjen deles opp i 10 seksjoner, også nummerert 0-9. Det 3. sifferet angir seksjonen. Hver seksjon kan deles videre i 10 underseksjoner. Foran det 4. sifferet settes alltid punktum, og inndelingen i 10 kan fortsette så langt man ønsker.
(Se Dewey Decimal Classification System).

Desimalsystemets svakheter
Det er få fag det passer å dele opp i akkurat 10 grupper. Av og til blir det plassmangel, andre ganger overflødige numre. En annen svakhet er at nær beslektede hovedklasser i et par tilfeller er blitt plassert langt fra hverandre, f.eks. språk og litteratur (400 og 800).
Desimalsystemets fordeler
Noen praktiske fordeler er at signaturene er lette å oppfatte og huske, og at systemet er meget elastisk.
Klassifikasjon på Al Mashriq
Siden mye av stoffet omhandler forskjellige land i Midt-østen var det enklest å dele opp først i land og for deretter å benytte Deweys system. Den informasjonen som ikke har noe tilknyttning til et bestemt land, men som er av en generell art, blir plassert under en egen katalog som heter General. (Se også Filstruktur)

Katalogstrukturen ser dermed slik ut (fra /Root):

 • /Egypt
 • /General
 • /Iraq
 • /Israel
 • /Jordan
 • /Kuwait
 • /Lebanon
 • /Palestine
 • /Syria
 • /Turkey

Under hver av disse katalogene ligger det følgende:

 • 000.generalities
 • 100.philosophy
 • 200.religion
 • 300.social_science
 • 400.language
 • 500.pure_science
 • 600.technology
 • 700.arts
 • 800.litterature
 • 900.georaphy_and_history

Under disse katalogene er det igjen inndelt etter Deweys system (Se Dewey Decimal Classification System).

Fordeler
Etter at Dewey Decimal Classification Systemble tatt i bruk, er det blitt enklere å finne fram til den informasjonen man trenger. Man sparer også mye tid ved å sortere stoffet på denne måten.
Ulemper
Det største problemet er å finne hvilken katalog som stoffet skal plasseres i. Vi hadde f.eks. en artikkel (Stones that did the work of men) som vi lenge lurte på om skulle plasseres under General geography Travel, Architectural construction eller Military & nautical engineering. Etter samråd med veileder ble vi enige om Military & nautical engineering (623). Slike problemer vil man ofte komme opp i.

[Kilde (bortsett fra "Ulemper"): Brukerdokumentasjon for prosjektet "Al Mashriq - The Levant Cultural Multimedia Server" - Morten Grøvnes, Arne Reidar Holtvedt, Rune Johansen 1996.]