Delprosjekt:
Vurdering av RealAudio server

Ansvarlig:
Arne Vonheim (arne.vonheim@hiof.no)

Innledning:
Almashriq har en del linker til RealAudio filer. Disse befinner seg på kark.hiof.no og blir streamet derfra.
Meningen med dette delprosjektet var å finne ut om RA serveren var moden for oppgradering/utskiftning.

Hva har vi gjort:
For å skaffe oss et bilde av trafikken tok vi utgangspunkt i logg filene som ligger under /usr/local/pnserver/logs/ på kark. Disse var påbegynt 12 Juni 1997.
Siden access-loggen var ganske stor og uoversiktlige laget vi et perl script for å analysere den. Scriptet laget en statistikk over oppslag per minutt. Altså hvor mange ganger serveren har hatt 1 oppslag i minuttet, 2 oppslag o.s.v.

  [n] minutter med[m] oppslag
  22562 1
  9288 2
  3075 3
  886 4
  280 5
  122 6
  43 7
  16 8
  5 9
  6 10

Statistikken viser altså at trafikken varierer fra 1 til 10 oppslag i minuttet (da ser vi bort i fra alle minutter uten aktivitet).
Dette er i samsvar med opplysningene fra fjorårets gruppe om at serveren har en øvre grense på 10 brukere samtidig.

Videre kan man se at denne øvre grensen er nådd 6 ganger i løpet av det siste året. Med tanke på at statistikken ble samlet på minuttbasis, og at RA-filene stort sett ikke varer lengre enn 30 sekunder, er det gode muligheter for at de eventuelle 11. brukerne ikke ble utestengt. Serveren vil jo akseptere nye brukere så fort et klipp er ferdig.
Vi fant heller ikke tegn på utestengninger i error-loggen.

Med utgangspunkt i tabellen over gjorde vi et forsøk på å beregne hvor mange oppkoblinger som ville nektes hvis trafikken ble fordobblet.
Hvis vi tenker oss tabellen over, men for hver oppslag så kommer det en ekstra (altså i samme øyeblikk).
Da kan vi bare gange hvert tall i oppslag kolonnen med to. Hos de som kommer over grensen på ti, fant vi antallet avviste oppslag ved å trekke fra ti og gange med antall oppslag.
Etter å ha summert opp tallene kom vi fram til 1124 avviste oppslag, eller omtrent 3 om dagen.

Dette antar vi er et urealistisk høyt tall, siden mange av de nye oppslagene sikkert vil fordele seg ut over "ubrukte" minutter også. Mens det har et snev av sannhet hvis vi antar at minuttenes fordeling er representativt for når (hvilke minutter) folk bruker denne tjenesten.

Vi tør med dette å påstå at server programvaren vil kunne klare ganske mye mere trafikk enn den blir utsatt for i dag.

Avsluttningsvis kan vi nevne at serveren per i dag har circa 150 oppslag i døgnet.

Prosjektfakta
Lokalisering: Tidsestimering:
 • 37 timer
Ressurspersoner:
 • Halvor Kise