Prosjektgjennomføring

Dette prosjektet tok for seg en generell drifting/administrasjon av serveren Al Mashriq, og utvikling/forbedring av denne (mer om dette i forprosjekt-rapporten). Al Mashriq har vært et 7-vekttalls prosjekt fo r 3.klasse software design/multimedia i flere år. Dette vil si at det vi i prosjektgruppa ville holde på med, var å fortsette utviklingen av serveren fra tidligere år. Tidligere prosjektdokumentasjon er veldig viktig for at vi skal kunne komme raskere igang med arbeidet, og for at vi ikke skal være nødt til å gjøre/finne ut av ting som har vært gjort før. Al Mashriq hadde en definert struktur på elementer som logoer, oppbygging av nye si der, plassering av nytt stoff o.a. Forrige prosjektgruppe (våren 1997) hadde også utarbeidet ideer og forslag til hvordan framtidige prosjekt kunne best mulig gjennomføres. Disse har vi prøvd å følge der dette høres fornuftig ut.

Et prosjekt som dette blir annerledes enn prosjekt hvor en starter fra "scratch", og har en klart definert avslutning på prosjektet. Ved vårt første møte med veileder hadde han endel forslag til arbeid som kunne gjøres med serveren, og hvor vi da satte opp en prosjektplan med en prioritert punktvis liste over tingene som det skulle arbeides med. En definert avslutning på prosjektet villle vi ikke kunne ha, annet enn at prosjektet hadde en bestemt tidsfrist. Dette medførte at vi arbeidet med ulike deler helt frem til slutten av semesteret. Deretter hvor vi da måtte si oss ferdige med den praktiske gjennomføringen, og konsentrere oss om å bli ferdige med all dokumen tasjonen.

Nye ideer/forslag til forbedringer og andre ting som skulle gjennomføres på Al Mashriq hadde vi tatt utgangspunkt i ved forrapporten. Dvs. at ikke alle oppgaver var definert fra begynnelsen av prosjektet, men skulle komme til underveis når vi jobbet med serveren, og dermed oppdaget nye muligheter for Al Mashriq. Dette var vellykket ved at både veileder/arbeidsgiver og prosjektets medlemmer bidro med nye oppgaver underveis. Enkelte nye ideer ble prioritert over delprosjekt vi hadde bestemt i forrapporten. Dette førte til at noen av punktene i forrapporten måtte utgå.

Det kom ganske fort frem at dette prosjektet ville bestå av flere delprosjekter av ulike størrelser. Disse ville i utgangspunktet være veldig selvstendige oppgaver. Noen delprosjekt måtte, eller burde, likevel bli gjennomført før enkelte av de andre. De ulike delprosjektene ble delt opp på gruppas medlemmer ved starten av prosjektet, slik at hver og en hadde ansvaret for et flere delprosjekter. Arbeidet ble dermed til dels veldig individuelt, noe som vi syntes ville være det beste på et prosjekt som dette. I praksis ble det til at vi jobbet med ulike delprosjekt samtidig. Dette var en fordel for at vi ikke skulle bli litt lei, etterhvert som vi måtte bruke en god del tid på noen. Når problemer oppstod, hjalp vi hverandre med de spesifikke problemene. Vi gikk også sammen for å utveksle ideer om den beste måten å gjennomføre en oppgave på, og på slutten av prosjektet ble det en del samarbeid for at vi skulle bli ferdige med prosjektene slik at en fikk nye impulser og ikke "stanget hodet i veggen".

Den første tiden gikk med til å sette seg inn i hva Al Mashriq inneholdt, hvordan den var organisert, hva den kunne tilby, hvordan scriptene fungerte, hvilke prosesser som gikk, hvordan installert programvare fungerte osv. Prosjektdokumentasjonen fra året før var en veldig hjelp til dette. Selv om vi savnet endel dokumentasjon, var det også mye interessant som var skrevet med tanke på de som skulle overta serveren neste gang, dvs oss. For å få den fulle oversikten brukte vi ganske mye tid på å lese igjennom dette. Men vi syntes dette var nødvendig for best mulig å kunne gjøre serveren enda bedre, og for at delprosjektene skulle bli gjennomført både bedre og raskere enn de ellers ville ha blitt. For å lette arbeidet med å sette seg inn i Al Mashriq-serveren for nye administratorer har vi lagd en introduksjonsside.

Overflyttingen til edmund2 og konfigureringen av denne var et problem i starten av prosjektet. Vår oppgave var definert til primært å se på og lære, mens en driftsansvarlig gjorde grovarbeidet. Etter hvert viste det seg at driftsansvarlig rett og slett ikke hadde tid til å gjøre det, så vi bestemte oss for å gjøre det selv. Det var ikke særlig vanskelig, og svært lærerikt. Desverre tapte vi litt tid siden andre delprosjekter var avhengige av overflyttingen.

Vi har benyttet en god del av malene for dokumentasjonen som ble brukt i fjor, både fordi vi syntes dette var en grei oppdeling, og for at senere prosjektgrupper vil lettere kunne sette seg inn i stoffet når denne og tidligere dokumentasjon har samme oppbygging.

Elementer som vi ikke har forandret på, vil ikke bli omtalt i denne rapporten, dvs en må da henvende seg til den forrige prosjektdokumentasjonen (våren 1997). Det være seg tekniske aspekter, eller f.eks. crontab-jobber vi ikke har endret.

Prosjektets medlemmer består av tre personer, Trond Ivar Fossaas, Arne Vonheim og Knut A. Mork, samt veileder Børre Ludvigsen. Siden prosjektetgruppa ikke består av mer enn tre stykker, anså vi at det ikke ville være nødvendig med å utpeke en til å være prosjektleder/ansvarlig for dette prosjektet. En eventuell prosjektleder hadde hatt som oppgave å samle til jevnlige møter, være kontaktpersonen mellom prosjektgruppa og veilder/arb.giver, sørge for framgang i prosjektet, organisere arbeidet, ta prosjektavgjørelser, skrive referat er mm. Vi mente vi kunne samarbeide godt sammen, og kunne fordele oppgavene til en prosjektleder mellom oss, siden vi ikke var flere. På den måten fikk alle mer ansvar og erfaringer fra et prosjektarbeid, enn vi ellers ville ha hatt. Dette har fungert helt utmerket.

Vi forsøkte å holde jevnlige møter med veileder en gang i måneden, hvor vi diskuterte hva vi hadde gjort så langt, og hva vi måtte gjøre framover. I tillegg til dette snakket vi også uformelt sammen om framdriften og de ulike delprosjektene innad i gruppen omtrent hver dag. På slutten av semesteret, circa en måneds tid, var veileder utenlands. Dermed ble det ikke noe møter i denne perioden, selv om enkelte ting ble diskutert over mail. Et råd til evt. neste prosjektgruppe er å sette av konkrete dager for hele semesteret til prosjektmøte allerede fra starten av prosjektet. Dermed vil man ha litt press på seg til å jobbe jevnt ,og dokumentere hva man gjør.

Hver og en har ført timelister over hva som er blitt gjort, og når dette skjedde.